Obchodni Podminky

Obchodní podmínky společnosti One Selling Ltd. 

Tyto obchodní podmínky platí pro zprostředkování služby prodeje a nákupu zboží na internetovém portálu a doméně www.plebis.eu, jejíž provozovatelem je společnost One Selling Ltd. se sídlem v Londýně.

I. Kontaktní údaje provozovatele služeb portálu www.plebis.eu:

One Selling Ltd.

40-44 Uxbridge Road, Craven House Ground Floor

London W5 2BS

Velká Británie

Company Number: 8384667

UTR: 5017018234

e-mail: objednavky@plebis.eu

(dále jen „zprostředkovatel“ a „provozovatel portálu“ a/nebo „poskytovatel služby“) v prostoru sítě internet na doméně www.plebis.eu.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dále též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

II. Vymezení pojmů

2.1 Internetový portál – internetová služba dostupná v síti internet na webové adrese www.plebis.eu, jejíž prostřednictvím může zákazník provádět objednávky služeb.

2.2 Zákazník – je smluvní strana, která v rámci internetového portálu www.plebis.eu má zájem o zprostředkování, resp. obstarání nabízené služby a za tímto účelem podala poskytovateli služby příslušnou objednávku.

2.3 Spotřebitelem – je ta fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. Smluvní strana, která není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, například smlouva příkazní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

2.5 Prodávající – je dodavatelským subjektem pocházejícím z Asie, tedy třetí osobou nezávislou na poskytovateli služby, která přímo prodává zákazníkem požadované zboží a rovněž i zajišťuje dodání požadovaného zboží na adresu zákazníka. Prodávajícím je v rámci internetového portálu www.plebis.eu zejména společnost: HK Best Provider International Trading CO., Ltd. se sídlem Rm 32C, Wandeju Building, No 1019, Shennan Rd, Futian District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Čína. V případě, že jako prodávající subjekt bude v konkrétním případě jakákoliv jiná společnost/osoba než výše uvedená, poskytovatel služby se tímto zavazuje sdělit tuto skutečnost zákazníkovi - včetně konkrétní informace o prodávajícím subjektu - nejpozději v okamžiku potvrzení objednávky.

2.6 Nabídka – je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

2.7 Pravidla – tyto obchodní podmínky, za základě kterých dochází k poskytování služeb v rámci internetového portálu www.plebis.eu zprostředkovatelem.

2.8 Smlouva – představuje příkazní smlouvu, případně smlouvu o zprostředkování uzavírané mezi zprostředkovatelem One Selling Ltd. a zákazníkem, při využitím servisu internetového portálu www.plebis.eu za účelem obstarání prodeje vybraného zboží od dodavatele (prodávajícího) z Asie, a to přímo na adresu zákazníka. Zprostředkovatel One Selling Ltd. poskytuje tyto služby jako příkazník a zprostředkovatel mezi zákazníkem a dodavatelem zboží v Asii na základě zásady dropshippingu. Příkazní smlouva, je tedy taková smlouva, ve které se poskytovatel služby jako příkazník zavazuje, že pro zákazníka obstará nějakou věc, vykoná jinou činnost nebo zprostředkuje nabytí požadovaného zboží.

2.9 Veškeré další potřebné náležitosti a vlastní znění obchodních podmínek je uvedeno níže.

III. Právní charakteristika nabízených služeb 

3.1 Tyto obchodní podmínky a pravidla upravují poskytnutí služby na internetovém portálu www.plebis.eu. Tato pravidla vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby, tedy zprostředkovatele na straně jedné a zákazníka na straně druhé.

3.2 Poskytovatel služby – společnost One Selling Ltd. poskytuje služby jako zprostředkovatel mezi zákazníkem a dodavatelem zboží v Asii na základě zásady dropshippingu.

3.3 Poskytovatel služby poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží pocházejícího ze zahraničí, zejména pak z Asie, které si zákazník vybere z nabídky umístěné na internetových stránkách portálu www.plebis.eu (dále rovněž jako „služba“).

3.4 Poskytovatel uzavírá se zákazníkem příslušnou smlouvu, zejména příkazní, případně smlouvu o zprostředkování (dále rovněž jako „smlouva“), a to vyplněním veškerých obligatorních údajů v elektronické objednávce dané služby, zejména pak údaje určené pro specifikaci zákazníka, požadovaného zboží a dodací adresu. 

3.5 Po uzavření smlouvy poskytovatel následně objednává zákazníkem vybrané zboží přímo u prodejce a hradí kupní cenu jménem zákazníka a na jeho účet, a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet).

3.6 Poskytovatel služby, tedy společnost One Selling Ltd. není bezprostředním dodavatelem zboží, požadované zboží neprodává, není jeho dovozcem ani výrobcem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Poštovní zásilka obsahující objednané zboží přichází zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce, a to přímo ze zahraničních skladů konkrétního asijského dodavatele.

IV. Objednávka, uzavření smlouvy 

4.1 Příslušné zboží je vystaveno v nabídce umístěné na webových stránkách internetového portálu www.plebis.eu. U každého zboží je uveden název, krátký popis, údaj o ceně a popřípadě další doplňující informace. Tyto údaje vycházejí z údajů prodávajících a/nebo výrobců s tím, že poskytovatel služby si vždy vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku bez předchozího upozornění. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od prodávajících. Zákazník má právo před objednáním zaslat cestou elektronické komunikace (e-mailem) dotaz pro případné ověření aktuálnosti těchto údajů.

4.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vkládáním do virtuálního nákupního košíku. Kliknutím na ikonu potvrdit (tedy celkovou objednávku požadovaného zboží) zákazník uděluje poskytovateli služby zmocnění, aby poskytovatel služby jménem tohoto zákazníka a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které zákazník vložil do nákupního košíku a zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby vždy upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

4.3 Po dokončení objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu služby, cenou a pokyny k platbě. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky dochází k uzavření smlouvy a vzájemného smluvního vztahu mezi poskytovatelem služby a. zákazníkem ve smyslu těchto obchodních podmínek.

4.4 Zákazník však bere na vědomí, že účinnost smlouvy, jakož i udělené zmocnění poskytovatele služby je vázáno na splnění odkládací podmínky, kterou je plná úhrada ceny požadovaného zboží ze strany zákazníka. Vzájemná smlouva a udělené zmocnění proto nabývá účinnosti až okamžikem úhrady ceny zboží.

V. Cena, způsob platby a objednání zboží přímo u prodávajícího

5.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená v českých korunách u každé položky konkrétního zboží. 

5.2 Ceny uvedené u zboží nacházejícího se na stránkách portálu www.plebis.cz neobsahují případné celní ani daňové poplatky, zejména daň z přidané hodnoty (DPH), které se však mohou objevit v souvislosti s dovozem zboží z Asie s tím, že tyto další případné poplatky a daně je povinen uhradit zákazník jako přímý dovozce zboží ze zahraničí, s čímž je zákazník plně srozuměn.

5.3 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo bezhotovostními systémy plateb prostřednictvím bankovních karet, resp. s využitím systému PayPal, předem. Cena se považuje za uhrazenou až v okamžiku připsáním příslušné částky na účet. Úhradou ceny se objednávka služby stává účinnou a závaznou.

5.4 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel služby s plněním požadované služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane účinnou. Zákazník v postavení spotřebitele zároveň souhlasí s tím, aby započalo plnění požadované služby před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění od zákazníka k poskytovateli služby.

5.5 Okamžikem objednání poskytovatelem služby zboží určeného zákazníkem přímo u prodávajícího a poukázáním příslušné částky představující kupní cenu tohoto zboží prodávajícímu, je poskytovatelův závazek ve smyslu uzavřené smlouvy a těchto obchodních podmínek splněn. Po objednání ze strany poskytovatele služby zákazníkem vybraného zboží přímo u prodávajícího bude zákazník prostřednictvím elektronické pošty poskytovatelem služby vyrozuměn, že zboží bylo u prodávajícího objednáno.

VI. Dodání zboží   

6.1 Termín realizace objednávky zákazníka činí 8-70 pracovních dnů. V případě prodlení se splněním objednávky je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy.

6.2 Doručení objednaného zboží zákazníkovi bude uskutečněno prostřednictvím poštovní zásilky. Náklady doručení činí 0,- Kč při zvolení běžné poštovní zásilky. Případné dodatečné náklady doručení požadovaného zboží mohou být blíže specifikovány v průběhu uzavírání objednávky.

6.3 Požadované zboží je zasíláno zákazníkovi příslušným dodavatelem přímo z Asie, resp. z jiných skladů dodavatele, jež se mohou nacházet kdekoliv bez teritoriálního omezení.

6.4 V případě poškození poštovní zásilky doporučuje poskytovatel služby zákazníkovi sepsat s doručovatelem příslušný zápis o škodě.

6.5 Zásilka je doručena (uložena k vyzvednutí) zákazníkovi na jím uvedenou adresu v objednávce služby. Poskytovatel služby zboží bezprostředně nedodává. Požadované zboží dodává vždy konkrétní zahraniční dodavatel. 

6.6 Zákazník je dovozcem zboří a proto při převzetí zboží je povinen uhradit veškeré další případné celní a daňové poplatky, zejména daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů z ceny dodaného zboží. Zákazník je srozuměn s tím, že může být ze strany příslušného správce daně, celní správy a/nebo jiným oprávněným orgánem vyzván k úhradě celních a/nebo jiných poplatků ve vztahu k dodanému zboží. Případné poplatky (a/nebo náklady s nimi spojené) výše uvedenými oprávněnými orgány a/nebo výše uvedenými oprávněnými orgány vyměřené či jinak stanovené nemohou být zákazníkem na poskytovateli služby nijak vymáhány.

6.7 V případě odstoupení od smlouvy je zákazník oprávněn domáhat se vrátky uhrazených celních a daňových poplatků, a to prostřednictvím podání žádosti příslušnému k tomuto orgánu/úřadu ve smyslu zvláštních právních předpisů.

 

VII. Právní aspekty související s poskytovanou službou 

7.1 Poskytovatel služby neodpovídá za řádné a/nebo včasné dodání objednaného zboží.

7.2 Poskytovatel služby nenese odpovědnost za škodu způsobenou vadou zboží nebo nesprávnou manipulací se zbožím. Poskytovatel služby rovněž negarantuje, že dodané zboží pocházející od dodavatelů z Asie splňuje veškeré podmínky požadované právními předpisy pro jeho přípustné použití na území České republiky.

VIII. Záruka zboží, reklamace

8.1 Pokud má dodané zboží v době, kdy zákazník věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží.

8.2 Bez ohledu na jiné nároky plynoucí zákazníkovi z obecných platných právních předpisů na zboží nabízené v rámci internetového portálu www.plebis.eu se vztahuje 2-letá servisní záruka. Na zboží se však nevztahuje záruka výrobce.

8.3 Zákazník je oprávněn vymáhat nároky plynoucí ze servisní záruky ve vztahu k poskytovateli služby.

8.4 Poskytovatel služby není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že zákazník před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

8.5 U prodávaného použitého zboží poskytovatel služby neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu poskytovatel služby neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

8.6 Poskytovatel služby neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

8.7 Nároky vyplývající ze záruky je potřeba uplatnit u poskytovatele služby, případně informovat poskytovatele telefonicky nebo na e-mailové adrese plebiscz@gmail.com.


XIX. Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku

9.1 U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může zákazník - spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

9.2 Zákazník spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

9.3 Odstoupení od smlouvy zákazník - spotřebitel poskytovateli služby zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Zákazník - spotřebitel nemusí uvádět konkrétní důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

9.4       Poskytovatel služby je povinen zákazníkovi - spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající uhrazené ceně zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od zákazníka - spotřebitele přijal. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, poskytovatel služby však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel příslušné zboží poskytovateli služby předá, resp. vrátí zpět postupem dle bodu 9.5 těchto Pravidel.

9.5       Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je zákazník - spotřebitel povinen poskytovateli služby zaslat dodané zboží přímo na adresu výrobce daného zboží. Zboží bude vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese zákazník spotřebitel.

9.6 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností zákazníka, je poskytovatel služby oprávněn vůči zákazníkovi uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty dodaného zboží a odečíst jej od vrácené částky.

9.7 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li zákazník jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

X. Ochrana osobních údajů 

10.1 Zákazník souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly poskytovatelem služby zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm poskytovatel služby eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.2 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté poskytovateli služby, budou dále použity pro účely vyřízení objednávky ve vztahu k příslušnému prodávajícímu.

10.3 Objednávkou zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení – Newsletterů (zákazník tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasí s tím, že mu provozovatel portálu bude zasílat e-mailové zprávy (obchodní sdělení) obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které provozovatel portálu nabízí nebo o novinkách, produktech a službách třetích osob).

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele internetového portálu www.plebis.eu v den uzavření smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný zákazníkovi. Smlouva je uzavřena v českém jazyce.

11.2 Okamžikem uzavření smlouvy zákazník přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.3 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5 V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo poskytovatele služby a adresy kupujícího uvedené v objednávce.

11.6 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.


Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 08.05.2016.

Tato stránka používá soubory cookie, aby poskytovat své služby v souladu se Sušenky, Zásady použití. Můžete určit podmínky ukládání nebo přístupu k souborům souborů cookie ve Vašem webovém prohlížeči.
Zavřít
pixel